ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 • "ตายดี" สิทธิที่คุณเลือกได้ในวาระสุดท้ายของชีวิต
  การดูแลแบบประคับประคองเป็นการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง
  และรักษาไม่หาย ซึ่งการดูแลนี้จะครอบคลุมการดูแลทั้งทางกาย ใจ
  ปัญญาและสังคม
 • การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง
  ปัจจุบันบุคลากรด้านสุขภาพและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจในเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง
  (Palliative Care) มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทย เป็นสังคมผู้สูงอายุ
 • เราจะเตรียมตัวอย่างไรเมื่อวาระสุดท้ายมาถึง
  สร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 3
  การประชุม “สร้างสุขที่ปลายทาง ” ครั้งที่ ๓ ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ มี
  วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลของการขับเคลื่อน
  ในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิตไปสู่
  ระบบการบริการสุขภาพทั้งในระดับนโยบายและระดับการปฎิบัติการ

เกี่ยวกับเรา

ThaiLivingWill.in.th เป็นสื่อกลางเผยแพร่แนวคิดการตายอย่างมีศักดิ์ศรี ด้วยการรักษาพยาบาลที่เคารพในเจตจำนง คุณค่า และศรัทธาของผู้ป่วย เว็บไซต์นี้นำเสนอข้อมูลด้านกฎหมาย บทความ และเรื่องเล่าประสบการณ์ในวาระสุดท้าย เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหนังสือแสดงเจตนาและสร้างความเข้าใจเรื่องการตายอย่างสงบตามธรรมชาติ

แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนา

ตัวอย่างหนังสอแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสขุ (แบบที่ 1)

ตัวอย่างหนังสือแสดงเจตนา

ตัวอย่างหนังสือแสดงเจตนาของบุคคลต่างๆ ในสังคมไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

การทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไป เพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย จะเอื้อให้ท่านจากไปอย่างสงบได้หรือไม่