ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Submitted by admin on 26 January 2021

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในระยะท้ำยข­องชีวิต (Palliative care) WHO ได้ให้คาจากัดความว่า หมายถึง การดูแลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย(ท­ั้งผู้ใหญ่และเด็ก) และครอบครัว ที่มีปัญหาเกี่ยวกับความเจ็บป่วยที่คุกคาม­ชีวิต รวมถึงการป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมาน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา ศูนย์ข้อมูล เวชกรรมสังคม

รูปภาพ