ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ท่านเห็นว่าการทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไป เพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย จะเอื้อให้ท่านจากไปอย่างสงบได้หรือไม่: